Dagsorden GF 23

Indkaldelse til Generalforsamling i Astrologisk Selskab d. 28. april 2023 kl. 19.30 i rum X

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2022
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2022
4. Bestyrelsen ønsker mandat til at afsøge nye muligheder for Selskabet
evt. sammenlægning med anden forening eller ny konstruktion
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Forelæggelse og godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.14.4.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år. På valg er derfor:
Som medlem: Anne Sukrita Baatrup, Emilie Garly og Marie Malling
Som suppleant: Claus Houlberg, Karl Aage Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

På gensyn i Astrologisk Selskab!