Referat af GF 2013

Referat
af generalforssamling i Astrologisk Selskab
fredag, den 4. april 2013.

Til stede: Anders, Kim, Annette, Kurt, Benja, Claus, Aase, Søren.
Afbud: Ditte.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr.    vedtægternes §13.

4. Behandling af forslag fra medlemmerne – et forslag er indkommet

5. Forelæggelse og godkendelse af budget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt

– – – – – –

ad.1:
Dirigent: Claus, Referent: Aase

ad.2:
Formandens beretning er at finde på Selskabets hjemmeside, www.astrologiskselskab.dk

ad.3:
Også regnskabet er at finde på hjemmesiden. Godkendt med akklamation.

ad.4:
Der var rettidigt indkommet et forslag fra Claus:

Det handler om rettighederne til det materiale, som vore foredragsholdere leverer. Spørgsmålet blev taget op sidste år af Lars Steen Larsen med forslag om kontrakt. Hermed et forslag om at indskrive en løsning på spørgsmålet i et nyt stk.3 i vedtægternes §4 om ejerskab:

“Foredragsholdere, gæstelærere mv. bevarer ejerskab til deres materiale, herunder film i Astrobio, mens Selskabet har brugsret hertil.”

Der var enighed om at anbefale forslaget med en enkelt tilføjelse: Efter ordet brugsret tilføjes ”i selskabets regi”.

For at leve op til vedtægterne indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal. Den finder sted fredag d. 31.maj. kl. 17.
(I forlængelse af denne afholdes næste bestyrelsesmøde.)

ad.5:
Budgettet blev fremlagt og godkendt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Også dette findes på hjemmesiden.

ad.6:
Søren og Claus var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt uden modkandidater.
Også suppleanterne Annette, Karl Aage og Benja genvalgtes.

ad.7:
Ditte blev genvalgt som revisor, og begrebet revisorassistent blev afskaffet, da der ikke er behov for sådan en.

ad.8:
Vi bør ansøge Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed om et ekstra kamera til brug i lokale D. Det kniber med pladsen i lokale X til større arrangementer.

signeret
Aase Kjærgaard, referent
Claus Houlberg, dirigent