Referat for GF 2020

Her kommer referat fra GF 2020

Referat af
Generalforsamling i Astrologisk Selskab
Fredag d. 5.6.2020 kl. 19 i lokale X i AstrologiHuset.

Til stede:

Aase Kærgaard, Catrine Håkansson, Claus Herskin Houlberg, Ditte Andreasson, Ellen Knudsen, Kim Dam Petersen, Kurt Langeskov, Søren Konrad

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent Aase blev valgt som dirigent, Kim blev valgt som referent.
 2. Formandens beretning for 2019
  Der blev afholdt: 6 foredrag, 3 Esoteriske Astro Caféer og 7 Astro Caféer. Nyhedsbreve udsendes som en ekstra service til medlemmer og andre. Arrangementer annonceres på Facebook forud og efterfølgende; desuden annonceres nye film i Astro Bio.
  Hjemmesiden hvor folk kan se hvad der foregår i Selskabet opdateres løbende af Ditte.
  Sidste blev der introduceret et STUDIE medlemskab. Der er endnu ikke sket så meget ved dette. Der planlægges specielle arrangementer. Forlags initiativet er nedlagt. Astrologisk Museum og Astrologi Huset har overtaget denne aktivitet.
  Astrologikon er udkommet med 3 numre om bl.a. Haumea (Påskeharen) og Esoterisk Astrologi v. Holger Stavnsbjerg.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
  Udgifter til husleje og honorar er steget, der forventes behov for stigning i kontingent til næste år.
  Regnskab er godkendt.
 4. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Kim: Forslag til foredragsholdere: Pernille Bøge (erhvervsastrologi) og Charlotte Michaela Christensen (spirituel astrologi).
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget
  Udgifter til temadag er indregnet i udgifter til Café og foredrag, Budget godkendt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Kim Dam Petersen er genvalgt
  Ditte Andreasson er genvalgt
  Anders Rosendahl ønsker ikke at genopstille Catrine Håkansson er valgt som nyt medlem Karl Aage Jensen er genvalgt som suppleant

  Bestyrelsen konstituerer sig med:
  Aase Kærgaard som formand
  Claus Houlberg som næstformand
  Ellen Knudsen som kasserer

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant Kurt Langeskov er genvalgt
Ingen revisorsuppleant

8. Eventuelt
Formanden oplyser at hun ønsker at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem ved næste generalforsamling.
Catrine vil arbejde på at lave arrangementer for de nye STUDIE medlemmer. De forventes at blive afholdt lørdag eller søndag formiddag i weekender, hvor Akademiet ikke har undervisning.
Catrine og Kurt forslår at vi eksperimenterer med at bruge det interaktive konferenceprogram Zoom ved foredrag for at give medlemmer ude i landet mulighed for at kunne deltage aktivt i foredrag – og ikke kun ved se at den i Astro Bio. Vi forventer stadig der vil være fysisk fremmøde, så der vil være brug for en ordfører med teknisk snilde.
Ellen nævner at Ekliptika har brugt Zoom med succes under Corona nedlukningen.

Referent: Kim Dam Petersen