Dagsorden GF 2020

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Astrologisk Selskab

Fredag d. 5.6.2020 kl. 19 i lokale X i AstrologiHuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for 2019
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
  4. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.22.5.2020

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år.

På valg er derfor:

Som medlemmer: Kim Dam Petersen, Ditte Andreasson

Anders Rosendahl ønsker ikke at genopstille.

Som nyt bestyrelsesmedlem opstiller Catrine Håkansson

Som suppleant genopstiller Karl Aage Jensen

Som revisor genopstiller Kurt Langeskov

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.