Dagsorden GF 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling i Astrologisk Selskab Fredag d. 29. april kl. 19.00 i Astrologihuset, lokale X.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13
4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
7. Valg af suppleanter (1-årige)
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt