Referat GF 2022

Referat fra Generalforsamlingen i Astrologisk Selskab den 8. april 2022, kl 19:00

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Catrine, Referent: Kim

2. Formandens beretning for 2021
Vedhæftet i slutning af referat.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2021
Der har været et overskud på lidt over 20.000,- kr. Selskabet har modtaget en donation på 10.000,- kr. fra Annemette Sørensen, Tusind Tak :-).
Selskabets beholdning ved udgangen af året er omkrig 55.000,- kr.

Regnskab blev godkendt.

4. Behandling af forslag fra medlemmerne
Ingen forslag.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget
Regnskabet næste år forventes at blive det samme som i år, bortset fra en donation på 10.000,- kr.
Anne: Ønsker mulighed for at følge udviklingen af medlems-tilgang og  -afgang for at bedre at kunne vurdere hvilken effekt de forskellige tiltag omkring annoncering har.

Budget blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Catrine – ønsker genvalg
Kim – ønsker ikke genvalg
Aase – ønsker ikke genvalg

De nye bestyrelsesmedlemmer der blev valgt er:
Catrine
Alice Bang
Marie Malling

Suppleanter på valg er:
Claus – ønsker genvalg
Karl Aage – ønsker genvalg
Begge suppleanter blev genvalgt

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Revisor Inge Olsen blev genvalgt. Ingen revisorsuppleant blev valgt.

8. Eventuelt
Intet.

Referent Kim Dam Petersen.

Formandens beretning for 2021
2021 har været et stabilt år med hensyn til medlemstal, der har ligget omkring de 80+. Der har dog været svingende fysisk fremmøde fra medlemmerne til vores arrangementer, nok især grundet Corona.

Året har været præget af mange nye tiltag og ideer til at øge kendskabet til Selskabet og finde på nye aktiviteter. Grundet de nye tiltag blev det besluttet af hæve kontingentet i 2022.

Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde og 1 online.

Arrangementer
Der var 7 foredrag på programmet i 2021 (Lars Thor Smith, Camille Steenstrup, Pernille Bøge, Jóna Ólavsdóttir (aflyst), Ursula Brink Jensen, Manookah (aflyst) og Eva Ganvig. Derudover blev der afholdt 8 AstroCaféer, 8
Esoteriske Caféer, 2 temadage med henholdsvis Filip Christian Skovsgaard om Synastri og Kaj Larsen om Sjælsvejen samt et særarrangement med Peter H. Fogtdal om 8.hus, der fandt sted i Teosofisk Forening. Som noget nyt havde vi den første serie af 3 webinarer med Henrik Bisbo om Jung og Astrologi i efteråret 21.

Af andre nye tiltage planlagde vi en kommende Netværksdag for astrologer med Emilie Garly som arrangør samt to workshop weekender med Holger Stavnsbjerg i 2022.

Annoncering
Arrangementerne blev annonceret på FB, nu både som kommende begivenheder og når medlemmerne kan se dem som film på AstroBio. Vi rundede en flot milepæl på 1000 medlemmer af vores FB-gruppe.

Som noget nyt fik vi også lavet en folder, hvor man kan læse om Selskabet og kommende arrangementer. Folderen bliver bl.a. pakket og omdelt med Horoskopet til ca. 160 læsere, der får bladet fysisk omdelt og ikke sendt med
posten.

Ditte stod for  hjemmesiden og nyhedsbrevene, som udsendes som en ekstra service til medlemmer og andre.

Astrologikon
Udkom med 3 numre om henholdsvis Coronakrisen, Chiron og Neptun.

Donationer
Selskabet modtog en donation fra Annemette Sørensen på 10.000 kr., og Kim og Aase donerede honorarerne for deres caféer.

Nye medlemmer i bestyrelsen
I 2021 fik Selskabet ny revisor: Inger Hansen, kasserer: Annemette Sørensen, formand: Catrine Håkansson, næstformand: Anne Sukrita Baatrup og bestyrelsesmedlem: Emilie Garly.

Aftaler for 2022
Vi aftalte kontingentforhøjelser og delvist ændrede entrépriser for 2022. Vi besluttede, at Selskabet vil støtte den Astrologiske Kongres i 2023 med 5.000 kr., som Astrologisk Selskab er arrangør af sammen med
Astrologiforeningen Ekliptika.
Vi planlagde også at annoncere efter nye frivillige i starten af 2022.