Referat af GF 2012

Astrologisk Selskab
Referat af ordinær generalforsamling 16.03.2012 kl. 19.00.


Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Dirigent: Claus Houlberg, referent: Aase Kærgaard
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt d. 14.2.2012.

Til stede: Anders Rosendahl, Gunhild Jakobsen, Ditte Andreasson, Martin Sylvester Mau, Bengt Soelberg, Ingerlise Soelberg, Anette Jørgensen, Margrethe Østergaard, Sølve Rosengaard, Søren H. Konrad, Benja Frederiksen, Kim Dam Petersen, Aase Kærgaard, Claus Houlberg.

Punkt 2: Formandens beretning
Nogle hovedtræk af formandens beretning: (kan læses i sin helhed her).
–   Vi har lige haft et års fødselsdag
–   Vores formål er at skabe et astrologisk miljø – at nå bredere ud på den enklest mulige måde ved hjælp af ny teknologi, så billige løsninger som muligt, og løsninger, som kan gå i arv.

Det er gået meget stærkt, og vi har fået etableret

 • –   Nyhedsbrev
 • –   Medlemskartotek
 • –   Regnskab
 • –   Net-TV – nu med et system, der virker
 • –   Hjemmeside
 • –   Debatforum – nu på Facebook
 • –   Bred annoncering – også Facebook
 • –   Samarbejde mellem alle astrologiske skoler og foreninger
 • –   DVD-udgivelser, nu i form af bokssæt
 • –   Et forlag

Vi har haft to foredrag og to temadage allerede i foråret 2011.
I efteråret opstod der et gennemgående tema: De tre ydre planeter.
Vi arbejder på, at selskabet skal være et sted, hvor vi ser frem og skaber nyt.
Vi har haft en jævn medlemsfremgang, og er allerede nu landets største astrologiforening.
Muligheden for kombimedlemskab med museet har gensidige fordele, bl.a. har det fordoblet museets medlemstal.

Punkt 3: Kassererens beretning
Regnskabet (som kan ses i sin helhed her) blev taget til efterretning uden indvendinger. Godkendelse må ske på en følgende generalforsamling, når regnskabet er revideret.

Et par bemærkninger:

 • –   vi betaler normal husleje ved foredragene –  cafeaftenerne dog gratis, idet
  Astrologihuset også høster fordel af de aktiviteter, der er
 • –   Astrobio er blevet en del af medlemskabet i år
 • –   Vores omsætning er på 42.748.-, og vores overskud for 2011 er på 22.943.-

Punkt 4: Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 5: Forelæggelse af budget
Budgettet er som regnskabet for 2011 (Selskabets første år), hvilket godkendtes.

Punkt 6: Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer: Claus Houlberg ønskede ikke genvalg, og forsamlingen valgte Kim Dam Petersen.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Valgt blev Anette Jørgensen, og genvalgt: Aase Kærgaard.

Valg af suppleanter: Karl Aage Jensen og Benja Frederiksen blev genvalgt.

Efterfølgende har vi konstateret, at der desværre havde indsneget sig en procedurefejl, idet bestyrelsen kun kan bestå af fem medlemmer, idet formanden og kassereren også er bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er: Claus Houlberg, Anders Rosendahl, Kim Dam Petersen, Søren Konrad og Aase Kærgaard.  Anette Jørgensen bliver derfor suppleant.

Punkt 7: Valg af revisor
Til revisor valgtes Ditte Andreasson, da selskabets forrige revisor ikke ønskede at fortsætte.

Punkt 8: Eventuelt

a) –  Bengt Soelberg tilbyder Selskabet at bruge udstyr, som han råder over, til videooptagelser af foredrag mv.

b) –  Der var et ønske om at høre mere om Astropilot. Anders Rosendahl fortalte, at version 1.5 måske allerede er der sidst i denne måned. Der er tale om mulighed for at ændre indstillinger og om et mønstermodul. Version 2.0 ser ud til at komme omkring september, hvor der åbnes for progressioner og transitter. Der vil så blive tale om en betalingsdel af programmet.

c) –  Claus Houlberg havde set på selskabets horoskop for det kommende år. Det vigtigste aspekt er, at astrologiens planet Uranus rammer selskabets MC – så vi må forvente, at der kommer virkelig gang i foreningen i den kommende tid.

Mødet blev hævet kl. 19.50

 

 

Et lille efterskrift:

Som nogen måske ved, rummer Selskabets horoskop en drage med Saturn på halen (se horoskopet her). Planeten på halen er jo den, man skal have fat i, for at få dragen til at flyve. Saturn er også planeten, der viser formanden for selskabet.

Vi glemte det måske lidt i farten, men undertegnede referent er sikker på, at vi alle ved, hvor omfattende en indsats formanden har lagt i Selskabet i det forløbne år. Så på forsamlingens vegne:

TAK FOR DET