Dagsorden GF 2018

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Astrologisk Selskab
Fredag d. 20.4.2018 kl. 19 i lokale X i AstrologiHuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.7.4.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år. På valg er derfor:

Som medlemmer: Kim Dam Pedersen, Ditte Andreasson og Anders Rosendahl. Som suppleant: Karl Aage Jensen.