Referat af GF 2017

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab 21.4 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af en revisor
8. Eventuelt

ad 1. Dirigent Aase Kærgaard, referent Kim Dam Petersen

ad 2. Tingene er kommet ind i en rolig gænge, og der er en del aktivitet. Økonomien har det heldigvis bedre.
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt syv foredrag/temadage og otte cafearrangementer. Optagelser af foredrag og temadage kan ses i astrobio af medlemmerne.
Der er udkommet fire numre af Astrologikon, som også kan læses på medlemssiderne på Selskabets hjemmeside.
Vi har fået en ny medlemskategori: fagmedlemmer (FAS).
Etiske regler er kommet på hjemmesiden.
De spirituelle foredrag har fundet en billigere løsning med eget domæne. Netbutikken er lukket.

ad 3. Kurt Langeskov (revisor): Regnskabet gælder for perioden 1/1–31/12, 2016. Selskabet har haft indtægter på i alt: 24.370,00 kr og udgifter på i alt 16.605,47 kr hvilket giver et resultat 7.764,53. Dette resultat samt donationer på i alt 6.200,00 kr bevirker at Selskabet nu havde en positiv likviditet på 10.183,82 kr. Med udgange af 2016.
Aase Kærgaard m.fl: Tak til alle, som har doneret, givet afkald på honorar eller anden vis har støttet Selskabet i 2016.

ad 4. Ingen forslag fra medlemmer.

ad 5. Intet budget.
Ellen Knudsen (kasserer): Status i øjeblikket er: 14.595,62 kr i Merkur Bank + 8.019,00 kr i Mobile Pay.

ad 6. På valg er Aase Kærgaard, Claus Houlberg og Søren Konrad, der alle ønsker genvalg. Alle blev genvalgt.
På valg som suppleant er Karl Aage Jensen, der ønsker genvalg.
Karl Aage Jensen blev genvalgt.

ad 7. På valg er Kurt Langeskov, der ønsker genvalg.
Kurt Langeskov blev genvalgt.

ad 8. Aase Kærgaard (formand): Udleverer et Æresmedlemsdiplom til Claus Houlberg.
Claus Houlberg: Oplyser at Astrologisk Museum inden længe har udgivet fem akademiske værker, der repræsenterer alle (på nær et enkelt) universiteter i Danmark. Anders Rosendahl: Foreslår at Selskabet i forbindelse med Astrologisk Musems udgivelse af de fem akademiske værker afholder et arrangement, hvor de fem forfattere får 20 minutter til at fortælle om deres værk.

********************************************************************************************************

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Aase Kærgaard            Caféaftener, foredrag og Astrologikon
Næstformand: Claus Houlberg    Astrologikon, facebook-debat, foredrag
Kasserer: Ellen Knudsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Dam Petersen                        Redaktør på spirituelle foredrag og dialoger, caféaftener.
Søren Konrad                                Teknik caféaftener
Anders Rosendahl                         Astrologisk Forskningscenter
Ditte Andreasson                           Webmaster og Astrologikon

Suppleanter:
Karl Aage Jensen                          Astrologihusets repr.

Revisor:
Kurt Langeskov