Vedtægterne

FOR FORENINGEN ‘ASTROLOGISK SELSKAB’

§ 1 Navn

Foreningens navn er Astrologisk Selskab.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted og værneting er Københavns Kommune

§ 3 Formål

Formålet med Astrologisk Selskab er:

– at danne ramme om et ligeværdigt FÆLLESSKAB af astrologiske studerende, praktiserende og øvrige interesserede,

– at være et frit og eksperimenterende FORUM for nye og gamle retninger inden for astrologien,

– at give seriøs FORMIDLING af det astrologiske fag og kultur til medlemmer og offentlighed.

Formålet søges realiseret gennem publicering, kurser, møder, arbejds- og studiegrupper samt digitale initiativer og internationale kontakter.

Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser, og foreningen udtrykker ikke en bestemt holdning til faget.

§ 4 Ejerskab

Foreningen er selvejende. Den har til hensigt at stifte Astrologisk Selskab som en fondsstyret institution, når økonomien tillader det og forholdene i øvrigt taler derfor.

Eventuelle lokalafdelinger ud over den københavnske afdeling skal have samme formål som denne, men er hver især selvejende med selvstændig økonomi.

Foredragsholdere, gæstelærere mv. bevarer ejerskab til deres materiale, herunder film i Astrobio, mens Selskabet har brugsret hertil i eget regi.

§ 5 Formue

Foreningen formue ejes af foreningen, ligesom donationer hertil tilfalder foreningen.

§ 6 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen optages alle, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og støtte foreningens formål, jfr. §3.

Kontingentets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen til godkendelse på den følgende generalforsamling

§ 7 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen til alle medlemmer med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13.
  • Behandling af forslag fra medlemmerne.
  • Forelæggelse og godkendelse af budget.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen, og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert  aktivt medlem, der er restancefri og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder forud for den pågældende generalforsamling. Hvert aktivt medlem har én stemme. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til et andet aktivt medlem. Hvert aktivt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen med 14 dages varsel indkaldes ved udsendelse af dagsorden.

Såfremt mindst 10 aktive medlemmer fremsender en motiveret dagsorden, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter – til afholdelse med 14 dages varsel.

§ 9 Æresmedlemskab

Generalforsamlingen kan udnævne en eller flere personer til æresmedlem, såfremt pågældende gennem en årrække har gjort en usædvanlig og værdifuld indsats for astrologien eller for Astrologisk Selskab.

Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer og er kontingentfri.

§ 10 Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, dog altid et ulige antal, der vælges af generalforsamlingen. Endvidere vælges et fornødent antal suppleanter. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er restancefri og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder forud for den pågældende generalforsamling.

Bestyrelsen, der  konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand og en næstformand og besætter øvrige poster.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.

§ 11 Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsens formand sørger for, at der føres beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsens møder. Referatet skal godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. To medlemmer afgår på lige år, og de tre resterende afgår på ulige år. Genvalg kan finde sted.

§ 12 Forpligtelse

Foreningen forpligtes i retsforhold ved underskrift af et bestyrelsesmedlem i forening med formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

§ 13 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2011.

§ 14 Restance og eksklusion

Ved kontingentrestance ophører medlemskab af foreningen uden videre.

I tilfælde af, at et medlem modarbejder foreningens formål, jfr. §3, kan bestyrelsen beslutte eksklusion, som efterfølgende fremlægges til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 15 Ændring og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens nærmedlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

Er 2/3 af nærmedlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest fire uger efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen eller opløsningen kan vedtages med 2/3 af de da tilstedeværende aktive medlemmers stemme.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder  formuen en forening eller selvejende institution med tilsvarende humanistisk eller holistisk formål. Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i København, den 12 marts 2011, kl. 13:10

Revision af §4 vedtaget den 31. maj 2013.

Claus Houlberg / Aase Kærgaard
ordstyrer                 referent

TIL TOPPEN