Referat GF 2021

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab Fredag d. 23. april 2021 kl. 18

Til stede: Aase Kærgaard, Anne Sukrita Baatrup, Annemette Sørensen, Claus Herskin Houlberg, Ditte Andreasson, Ellen Knudsen, Emilie Garly, Kim Dam Petersen, Kurt Langeskov og Søren Konrad

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Aase Kærgaard, referent: Kim Dam Petersen

3. Forelæggelse og Regnskab for 2020
Indtægter på omkring 35.000 kr.
Omkostninger på omkring 25.000 kr.
Resultat på omkring: +10.000 kr.
Balance på omkring: 24.000 kr.
Egenkapital på omkring: 4.700 kr.
Kurt og Ellen takker hinanden for godt samarbejde som revisor og kasserer.

Kurt nævner at gebyr for Merkur Bank er steget.
Spørgsmål: Hvad er største indtægtskilde?
Svar: Medlemskontingent.
Spørgsmål: Hvor fremgår bogsalg af regnskabet?
Svar: Bogsalg skete i foråret 2021 og vil fremgå af næste års regnskab.

Spørgsmål: Bør vi skifte bank som følge af høje gebyrer?
Svar: De fleste banker har et højt gebyr, men det vil være godt at undersøge.
Spørgsmål: Hvordan får medlemmer adgang til regnskabet i god tid før generalforsamling.
Svar: Ved at medlemmer beder om det. Dette bør ændres fremover, så regnskab, om muligt, udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Regnskabet er godkendt.

2. Formandens beretning for 2020
(Se Formandens beretning nederst i referatet)

4. Behandling af forslag fra medlemmer
(Ingen forslag)

5. Forelæggelse og godkendelse af budget
Forventede indtægter: 40.000 kr.
Forventede omkostninger: 35.000 kr.
Forventet resultat: 4.700 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Tre nye bestyrelsesmedlemmer er valgt:
Anne Sukrita Baatrup, Annemette Sørensen og Emilie Garly.

Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter:
Aase Kærgaard, Ellen Knudsen og Søren Konrad.

Et bestyrelsesmedlem fortsætter som suppleant: Claus Herskin Houlberg.
En suppleant fortsætter: Karl Aage Jensen.

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
En ny revisor er valgt: Inger Hansen

8. Eventuelt
(Tak til afgående kasserer, revisor og formand.)

Refereret af Kim Dam Petersen

Formandens beretning for 2020

Det har været en stabil periode med interesse for vores arrangementer. Men året har som alt andet været præget af den pandemi, der stadig ikke helt er overstået.

Aktiviteter:

Der har været planlagt 8 onsdagscafeer (Aase Kærgaard) og 6 esoteriske cafeer (Kim Dam Petersen). To onsdagscafeer og to esoteriske cafeer blev aflyst i foråret.

Fire foredrag (arrangeret af Ditte Andreasson) er gennemført, dog flyttet rundt efter omstændighederne. (Henrik Bisbo, Sanne Krøier, Louise Bunnage og Freyiia Milléh). Et foredrag blev aflyst. Foredragene er optaget til Astrobio (Kim Dam Petersen).

Vi har haft en temadag med Johan Hjelmborg og Louise Kirsebom.
Catrine Håkansson har afholdt tre workshops med gennemgang af astrologisk tydning.

I 2020 fik vi kun udgivet et enkelt nummer af AstrologIkon. Det er nu gratis for alle, også dem der ikke er medlemmer, at hente og læse AstrologIkon, også alle de gamle numre.

Bestyrelsen:

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt generalforsamling (med forsinkelse).

Ditte Andreasson har holdt hjemmesiden opdateret og udsendt et månedligt nyhedsbrev forår og efterår.

Ellen Knudsen er stoppet som kasserer omkring Nytår.
Posten blev overtaget af Claus Houlberg.

Jeg (Aase Kærgaard) regner med at stoppe som formand for Selskabet når den nye bestyrelse konstituerer sig.

(Slut på Formandens beretning)