Dagsorden GF 24

Indkaldelse til generalforsamling i Astrologisk Selskab d. 19. april 2024 kl. 19.30 i rum X

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2023
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2023
4. Behandling af forslag fra medlemmerne
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.5.4.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år. På valg
er derfor:
Som medlem: Alice Bang Larsen, Marie Malling og Catrine Håkansson
Som suppleant: Claus Houlberg, Karl Aage Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

På gensyn i Astrologisk Selskab!