Dagsorden GF 2017

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Astrologisk Selskab
Fredag d. 21. april 2017 kl. 19 i lokale X i AstrologiHuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.7.4.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år. På valg er derfor:

Som medlemmer: Claus Houlberg, Aase Kærgaard og Søren Konrad.
Som suppleant: Karl Aage Jensen.

Alle ønsker genvalg.