Dagsorden GF 2021

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Astrologisk Selskab
Fredag d. 23.4.2021 kl. 18 i lokale X i AstrologiHuset.
(Hvis vi stadig ikke kan mødes, gennemføres generalforsamlingen på Zoom).

Dagsorden:

  • Formandens beretning for 2020
  1. Valg af dirigent og referent

Herunder: Ny kasserer

  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2020
  • Behandling af forslag fra medlemmerne
  • Forelæggelse og godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  • Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.9.4.2020

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år.

På valg er derfor:

Som medlemmer: Claus Houlberg, Aase Kærgaard, Søren Konrad, Ellen Knudsen

Som suppleant genopstiller Karl Aage Jensen

Som revisor genopstiller Kurt Langeskov ikke

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Hvis du som medlem ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig på en mail til . På sen måde ved vi, hvor mange vi bliver.