GF ’22

Generalforsamling i Astrologisk Selskab d. 8. april 2022 kl. 19 i rum X

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning for 2021

3.    Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 

4.    Behandling af forslag fra medlemmerne

5.  Forelæggelse og godkendelse af budget

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.  Valg af en revisor og en revisorsuppleant

8.  Eventuelt

 
Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.1.8.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleant vælges hvert år. På valg er derfor:
Som medlemmer: Catrine Håkansson, Ditte Andreasson, Kim Dam Petersen.
Som suppleant: Claus Houlberg, Karl Aage Jensen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

 

På gensyn i Astrologisk Selskab!